Logo Ourominas
Annelise Pettinati
Depto. Marketing Ourominas